• محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • ایران قلم: از پیام شادباش !! مسعود رجوی خبری نیست. چرا؟    :    با گذشت چند روز از خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از عراق از پیام شادباش و پیروزی ، سنت همیشگی مسعود رجوی ، خبری نیست. این فاکت ها ...
 • آمدن خاتمی و مواضع مجاهدین

  آمدن خاتمی و مواضع مجاهدین

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نهم دسامبر ۲۰۱۷:… وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم.یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد. دو:انتخاب خاتمی برخامنه ای تحمیل شد وبدلیل سه سرگی شقه دردرون رژیم تعمیق شد … 

  لینک به منبع

  آمدن خاتمی و مواضع مجاهدین

  وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم

  یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد

  دو:انتخاب خاتمی برخامنه ای تحمیل شد وبدلیل سه سرگی شقه دردرون رژیم تعمیق شد

  سوم:خاتمی جام زهراست که رژیم مجبورشد ان راسربکشد

  چهارم:این جام زهرسرتاپای رژیم رافراخواهدگرفت وباعث سرعت سرنگونی میشود

  پنجم:خامنه ای قادربه مهاربحران وشقه وشکاف نیست

  ششم:بدلیل شقه وجام زهرخامنه ای قادربه سرکوب نیست وطلسم اختناق شکسته شده ومردم میتوانند نفس کشیده واعتراض وبه خیابونها بریزند

  هفتم:بدلیل بودن الترناتیومتشکل وسازمان یافته ومسلح به تانک وتوپ درکنارمرزها(مجاهدین) وحمایت مردمی ازان وعملکردجام زهر؛ خاتمی اخرین رئیس جمهوررژیم است وبه پایان چهارساله هم نمیرسد وسرنگون میشود

  یعنی اقای رجوی دریک اشتباه سیاسی اشکارومهلک چندباره زمان سرنگونی دادبگذارید همین جا اشتباهات قبلی راهم یاداوری کنم

  اول:درروزهای پایانی فازسیاسی وورود به فازنظامی مهلت سرنگونی شش ماهه داده شدیعنی پایان خرداد فازنظامی شروع میشود خمینی تاقبل از۲۲بهمن سال۶۰ کارش تمام است که فازسیاسی ودلایل ورود به فازنظامی بحث دیگریست که اگه زنده موندیم بعدا به بررسی ان مینشینیم

  دوم:بعدازاتش بس وپایان جنگ ایران وعراق بود که قبلا اشاره کردم که گفت شاه وقتی شلاق راکنارگذاشت ۲۷ماه دوام اورد خمینی که جنگ راکنارگذاشت قطعا کمتراز۲۷ماه دوام میاورد وسرنگون میشود

  سوم :همین که دربالا نوشتم ورژیم خمینی به پایان ریاست جمهوری خاتمی نمیرسد وخاتمی اخرین رئیس جمهوراست

  گفتیم که دودیدگاه وجود داشت یکی میگفت جام زهرکه اقای رجوی مبلغ وتئوریسین ان بود ویکی هم مخالفین که میگفتند جرعه حیات است اما حرف بنده چی بود

  بنده هم میگفتم جرعه حیات ولی نکات دیگری هم داشتم که چون برای اقای رجوی نامه نمینوشتم که قبلا اشاره ای کردم وبعدا مقاله جداگانه ای درهمین رابطه خواهم نوشت برای مسئولم گزارشی نوشتم ومیدونستم که مسایل مهم رابهش میرسونند ویا حداقل نکات مهم ان رابرایش میفرستند

  بعد ازاشاره به دلایل منطقه ای وجهانی ووضعیت نظام حاکم برایران گفتم

  یک: خاتمی ازتضادرفسنجانی وخامنه ای بیرون نیامده است بلکه کاملا مهندسی شده رفسنجانی وخامنه ای برای حفظ وبقای رژیم وبازی خامنه ای دراین مرحله ؛ با مردم ؛ سیاستهای جهانی وعملکرد ما مجاهدین است ؛ واو توسط خاتمی این تضادها راحل خواهد کرد

  دوم:ممکن است اختلافاتی هم داشته باشند که حتما هم دارند ولی هیچ کدام ازباندهای رژیم درحفظ نظام ونابودی ما مجاهدین هیچ اختلافی ندارند اگه زمانش برسد که تهدید یکی ازاین دوباشد صد درصد خاتمی هم دستورسرکوب میدهد ونمیگذارد که رژیم سرنگون شود واختلافها هم میاید (که دیدیم درسال۷۸ خاتمی همین کاررادرجریان شورش دانشگاه انجام داد)

  سوم:بنده فکرنمیکنم که خاتمی اخرین رئیس جمهورباشد

  چهارم :بنده بدلایلی که نوشتم خاتمی رابرای رژیم نه جام زهربلکه جرعه حیات میدانم

  پنجم ما درفازنظامی وعده شش ماهه به نیروها دادیم وبعد اتش بس وعده کمتراز۲۷ماه شاه رادادیم والان هم خاتمی رااخرین میشماریم یعنی اینکه چهارسال اینده رژیم سرنگون وما درتهران هستیم دادن زمان به بیرون ونیروها درعالم سیاست اشتباه فاحش سیاسی ومهلک است پیشنهادم این است که ازاین زمان بندیها داده نشود

  می بینید که تمام تحلیل وبررسی ومحورهای ان رودرروی تحلیل وبرداشت اقای رجوی درانزمان بود وهمانظورکه دربررسی موضوعات مختلف دیدیم وبارها با گزارش وصحبت بامسولین مجاهدین گفتم به عقب برگردیم وببینیم کی درست میگفت وکی اشتباه واین اشتباهات تاثیرات مخرب خودش راروی نیروهای سازمان داشت ودرمحورپنجم ودادن زمان خیلی تیزوروشن با زبان دیپلماتیک وپیشنهادگفتم که این کشکیات چیست که میبافی وزمان میدهی ووووو

  بعد نشستهای اقای رجوی فضا نرمال نبود ومعلوم بود که نشستها نتوانسته خیلی ازنیروها را قانع کند ونشستهای قسمتی شروع شد که بنده هم همین حرفها رادوباره تکرارکردم که ازاشاره به نشستها وکش وقوسهای ان میگذرم

  حال بعد بیست سال نگاهی به ان میاندازیم جام زهرچی شد شقه کجا رفت ایا خاتمی اخرین رئیس جمهوربودوطلسم اختناق شکست ومردم بدفاع ازما به خیابونها ریختند؟

  یا بازی رفسنجانی وخامنه ای انهم مهندسی شده وبازی میانه روی برای فریب مردم وجهان بود کدامین درست ازاب درامد ؟

  تعدادی ازهموطنان نوشته اند که ما داستان نوشته ومیگوییم خیرداستان نیست بگذریم ازاینکه تاریخ خودداستان زندگی مردم ومواضعیست که برسرنوشت کشوری تاثیرمیگذاردبنده تاریخ نویس نیستم وچنین توانی هم ازنظرفکری وامکانات ندارم فقط به بررسی قسمتی ازتاریخ چهل ساله کشورم اشاره میکنم که درخفا وپنهان است که خودم دران نقش داشته ودربرابرتمام مواضع وعملکرد ان مسئولم ما درکشوری زندگی کردیم که انقلابی شد وگروهها وطرزفکرها رودرروی هم ایستادند واین تفکرات وعملکردها سرنوشت ملت راتعفیرداد وضعیت وعملکرد قدرت حاکم معلوم ومشخص است ومردم باگوشت وپوست خود انرالمس میکنند هدف بنده بیان واقعیتها وحقایقیست تا مردم ان قسمت پنهان راهم لمس کنند وازتاریکی ان بیرون بیایند شاید که عده ای پیدابشوند وبا استفاده ازاین مقالات به بررسی وتحلیل واقعی وتاریخی چهل ساله بپردازند وایندگان تصویرروشنی ازتاریخ این مرحله داشته باشند کما اینکه تاریخ نویسان همین کاررا میکنند نوشته های مختلف راکنارهم گذاشته وبه بحث وبررسی وتحلیل میپردازند چه نوشتاری وکمکی بهترازاین به ان دسته ازروشنفکران که میخواهند قسمت تاریک ودیده نشده ونانوشته راببینند انهم توسط کسی که چهل سال ازعمرش راشب روز وهرثانیه ودقیقه صرف ان کرده وتمام مسائل راباگوشت وپوست واستخون خود لمس کرده وباچشمان خود دیده ودرگیرمشکلات ان بوده است ایندگان باید بفهمند که خمینی ودرمقابل خمینی رجوی با تفکراتشون چه بلایی برسرملت اوردند وهرکدام چگونه فکروعمل میکردند باید بدانند که تحلیلها چی بود بررسی ها چی بود وراه حلها چی بود ومردم چه قیمتی بابت تفکرات انها پرداختند که اگرتفکرات درستی ازهردوطرف بود ومنافع ملت مدنظرقرارمیگرفت وامیال شخصی کنارگذاشته میشد سرنوشت مملکت وملت ایران طوردیگری رقم میخورد وتمام انرژیهای ازاد شده بجای اینکه صرف درگیری وجنگ وکشت وکشتاربشود صرف همزیستی ومسالمت وابادانی کشورمیشد ایران الان درکجا بود که بدلیل عملکردها به ضد ان یعنی نابودی ملت وکشورکشیده شد ایا ملت حق ندارند ونباید این مسائل رابفهمند وبه اشراف برسند این بمعنای گریزازمسئولیت ومقصرنبودن نیروها نیست وقبول هم ندارم که تعدادی میگویند اجباربود وماهم هرچی میگفتند رابخاطراجبارانجام میدادیم هرکس درحد خودش مسئول است اینکه میگویم رهبری نفی مسئولیت افراد نیست به این دلیل است که رهبری نقش اصلی ومسئولیت اول رادارد وباید پاسخ گوی تمام عملکرد خود ونیروها وجریان فکریش باشد که دراین مقاله به یکی ازاشتباهات فکری وتحلیل شرایط دوران خاتمی پرداختم

  علی شیرزاذ :اروپا ۲۰۱۷/۱۲/۰۸

  —————————————-

  مطالب مرتبط :

  اسناد شنود صدام حسین توسط آمریکا: هدف او، تجزیه ایران و ایجاد دو دولت «عربستان» و کردستان

  لطفا به اين خبر منتشر شده از طرف فرقه توجه كنيد: مجاهد خلق علی اکبر کلاته معمری پس از سه دهه مجاهدت در صفوف ارتش آزادی برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی روز دوشنبه ۲۶فروردین ۹۸ در بیمارستانی در آلبانی درگذشت و به همرزمان صدیق و شهیدش پیوست امروز در كميساريا ملاقاتي داشتيم كه بيشتر موارد اعتراض خودمان به كميساريارا، به خاطر شيطنتهاي فرقه مبني در تعطيلي كميساريا ... مطلب کامل

  اسناد شنود صدام حسین توسط آمریکا: هدف او، تجزیه ایران و ایجاد دو دولت «عربستان» و کردستان

  اسیر نگون بخت دیگری در آلبانی به دل خاک سیاه رفت . (علی‌اکبر کلاته میمری )  محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، نوزدهم آوریل ۲۰۱۹:… اکبر کلاته از اسیران جنگی هدیه صدام ملعون به رجوی داعشی بود . زمانیکه با اکبر کلاته در یک مقر بودیم اکبر بارها از پیوستن به فرقه رجوی ابراز پشیمانی می کرد و به شوخی می گفت صدام کربلائی بود از دست اش زنده ... مطلب کامل

  الیزابت وارن، سناتور دموکرات خواستار استیضاح ترامپ شد

  الیزابت وارن، سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست در سنای آمریکا روز جمعه ۳۰ فروردین (۱۹ آوریل) گفت: «گزارش تحقیق روبرت مولر، بازرس ویژه اثبات می‌کند که یک کشور خارجی و دشمن آمریکا، در انتخابات ما در سال ۲۰۱۶ دخالت کرده تا به انتخاب شدن دونالد ترامپ کمک کند و ترامپ نیز از این کمک استقبال کرده است.» از این رو بنا به گفته الیزابت وارن، دموکرات‌ها خواستار انتشار ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: دروغ های مریم رجوی در مورد زنده یاد علی اکبر کلاته

  فرقه مجاهدین اعلام کرده است زنده یاد علی اکبر کلاته  در مقابل خانواده ها ایستادگی کرد و مقاوم بود و  دروغ های دیگر . من خودم به عنوان یک شاهد زنده باید متذکر شوم که نه او و نه ما خبری از آمدن خانواده ها به لیبرتی نداشتیم و در سانسور خبری کامل قرار داشتیم . فرقه رجوی بر اثر فشارهای خانواده ها و افکار عمومی به ما ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

  متن این نامه روز دوشنبه ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) از سوی برخی از روزنامه‌های اروپایی از جمله از سوی روزنامه "گاردین" منتشر شده است. سیاستمداران ارشد پیشین کشورهای اروپایی در این نامه نسبت به پیامدها و عواقب منفی سیاست ترامپ در امور خاورمیانه هشدار داده‌اند. شخصیت‌هایی همچون زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه پیشین آلمان، دیوید میلیبند و جک استراو، وزیران امور خارجه پیشین بریتانیا، خاویر سولانا، هماهنگ کننده ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

  سو استفاده فرقه رجوی از فاجعه سیل برای پولشوئی محمد کرمی، وبلاگ عیاران، هفدهم آوریل ۲۰۱۹:… با توجه به شناخت عمیقی که از فرقه رجوی دارم و تجربه عمل کردهای ، در چنین شرایطی که پیش می آید .سریع دست به تشکیل انجمن پوشالی تحت عنوان کمک  به هموطنان داخل کشور می زنند که پوشش اصلی کار خود را درست کنند . سپس پول های ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

   رجوي ميگفت که ما با تکیه بر حسین علیه سلام در عراق مانده ایم و باید دندان امریکایی ها را کشید . ولی الان میبینیم که بی شرمانه و با وقاحت مریم رجوی با انها ملاقات های انچنانی دارد و پول های کلان برای دیدار با امریکایی ها خرج میکنند به راستی چرا؟ تا جایی که یادم میاید شما در بستن سفارت امریکا در ایران نقش اساسی ایفا کرده ... مطلب کامل

  انتقاد سیاستمداران ارشد اروپا از سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ

  فساد در مدیریت دولتی آنچنان شد که دیگر شتر با بارش گم میشد.  نمونه آن دکل های گم شده که مصببان آن از جمله محمود خاوری و مرجان شیخ الاسلامی و …  اینک در قمارخانه های کانادا با پول مردم ایران شش و بش بازی میکنند. خائنین داخلی آنان که در چهل سال گذشته جان و مال ثروت مردم ایران را با اختلاس و دزدی چپاول کردند، ... مطلب کامل

  روایتی از فروپاشی شوروی

  مردم آغازگر انقلاب روسیه بودند و به امید آنکه آزادی، دموکراسی، زمین و غذا به دست آورند از تزار عبور کرده بودند؛ اما ماحصل آنها حکومتی مستبدتر و قدرتمندتر از گذشته بود. حکومتی که این بار در پناه ایدئولوژی پنهان شده بود و همان طور که پیشتر اشاره شد حتی ایدئولوژی را نیز به خدمت مسیر قدرت خود درآورده بود تا هرکجا نیاز ... مطلب کامل

  روایتی از فروپاشی شوروی

  به مریم قجر می گویم اگر جرأت داری و وطن فروش نیستی و در ادعاهایت مبنی بر میهن پرستی و دلسوزی برای ایران و ایرانیان مصیبت زده صداقت داری در مصاحبه هایت با عربها و مطبوعات عربی بگو خلیج فارس!. اگر از یک بچه ایرانی و حتی از یک فرد خارجی هم نام خلیج فارس را سؤال کنی پاسخ می دهد که خلیج فارس است و آن را با ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 ايران قلم. محفوظ است.
  marmaris escort - marmaris bayan escort - escort marmaris - marmaris escort bayan -