• محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • ایران قلم: از پیام شادباش !! مسعود رجوی خبری نیست. چرا؟    :    با گذشت چند روز از خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از عراق از پیام شادباش و پیروزی ، سنت همیشگی مسعود رجوی ، خبری نیست. این فاکت ها ...
 • شرط بندی روی اسبی … که بازنده بود (+ شاهدی از کشتار ۱۹ فروردین۱۳۹۰)

  شرط بندی روی اسبی که قبل ازبیرون امدن ازاصطبل بازنده بود (+ شاهدی از کشتار ۱۹ فروردین۱۳۹۰)

  علی شیرزاد و سعدالله سیفی، فریاد آزادی، تیرانا، آلبانی، سی ام آوریل ۲۰۱۸:… رجوی هم مثل هرمدعی انقلابی بودن ازخون ملت فلسطین درشنیع ترین شکل وخائنانه ترین فرم بهره برداری سیاسی کرده وروی خونهای انها راه میرود ودنبال ساختن نردبان ترقی سیاسی اجتماعی خود است صلح حرفی مفت وپوشال است…

  شرط بندی روی اسبی که قبل ازبیرون امدن ازاصطبل بازنده بود

  علی شیرزاد، فریاد آزادی
  لینک به منبع

  این مقاله رادوسالی هست که میخواستم بنویسم امروزبادیدن عکس یاسرعرفات با صدام تصمیم گرفتم ان رابنویسم یاسرعرفات وصدام راهمه میشناسید ونیازبه معرفی نیست ازطرف دیگرموضوع فلسطین طوریست که همه روی ان سوارمیشوندوبنده هم دراین مقاله قصد حمله به اسرائیل ومحمود عباس ندارم فقط نظرخود راخواستم بگویم یکی ازافرادی که روی فلسطین سواروازان سو استفاده میکند رجویست میخواهم خلاصه وکوتاه به همین موضوع بپردازم ببینیم واقعیست یا باطل واب درهاون کوبیدن است

  شاه که رفت سفارت اسرائیل را دادند به فلسطین وعرفات امد تهران ودرجنگ ایران وعراق ازصدام حمایت کرد ودویست نفرهم ازفلسطینی ها دردفاع ازصدام دراین جنگ کشته شدند وعرفات هم گفت من قبل ازهرچیزی عرب هستم وازامت عربی دفاع میکنم درجنگ کویت باهمین دیدگاه وبخیال اینکه صدام پیروزاست بجای دفاع ازامت عربی دریک خطای فاحش واستراتژیک طرف عراق راگرفت مثل اینکه کویت امت عرب نبوددرصورتی که میبایست اعلام بیطرفی ویا حداقل سکوت میکرد انزمان هم ما دوستان باهم صحبت دوستانه داشتیم گفتیم که عرفات سرش رابااین موضع گیری بباد داد وامت فلسطین رابنابودی کشوند وتمامی مبارزات فلسطین وخود رابباد فنا داد ودیگرفلسطین مرده است بعد جنگ عرفات دوراه حل داشت یااینکه کنارمیرفت ویا اینکه تن به صلحی میداد که هیچ اخروعاقبتی نداشت راه دوم وصلح راانتخاب کرد چون یقه اش راگرفتند وباپرزدراسلو قرارداد صلحی راامضا کرد که هیچ اینده ای نداشت وبنیادگراهای اسرائیل باترورپرز یک پای صلح راازبین بردند وکلا صلح مرد وعرفات چندسالی لنگان لنگان بدنبال صلح دوید تا همانطورکه پیش بینی میشد سرش رابباد داده واوراهم ترورکردند بعد ان محمود عباس جای اوراگرفت کسی که هرگزوهرگزبند کفش عرفات درعالم سیاست وبین الملل نبوده ونمیشود واومشروعیت عرفات را درنه درجهان سیاست ونه دربین امت عربی ونه ملت فلسطین نداشته وندارد وهرگزهم کسب نخواهد کردهم همچنان بدنبال نتانیاهو درحال دویدن والتماس است تا اینکه ترامپ کلا همه چیزرا ازفلسطین گرفت این ازشرح ماوقع واما بارها گفته وبازتکرارمیکنم که راه حل فلسطین نه درصلح بلکه درمقاومت است انهم بدلیل امریکا واسرائیل نه فلسطین وانها هرگزبه فلسطین سرزمین خواسته رانخواهند داد اینی که دارند راهم ازانها نگیرند لطف بزرگی کرده اند واگرهمین راهم دارند وتابحال نگه داشتند بخاطرسلاح حماس است این راهم یاد اوری کنم که بنده هرگزوهرگزحماس راقبول نداشته وندارم فقط وفقط به نقش سلاح درداستان فلسطین واسرائیل اشاره وروی ان انگشت گذاشتم وبقیه فلسطین هم اگربخواهند چیزی بدست بیاورند راه انها همین است واما داستان رجوی اززمان شاه نیروهای انها ازجمله مسعود رجوی درفلسطین اموزش نظامی دیده اند ورابطه انها ازانزمان شکل گرفته است وبعد شاه هم رجوی همیشه دنبال این بود که ازحیثیت واعتبارفلسطین دربین کشورهای عربی ومردم ایران برای خودش حمایت کسب کند بهمین دلیل همیشه ازانها حمایت میکرد چون حماس باحاکمیت دینی رابطه داشت وازطرف دیگرجهان سیاست ازعباس سازش کاروبقول معروف کسی که همه چیزرابای داده ومیفروشد بعد مرگ عرفات ازعباس حمایت وچند دیدارهم مریم رجوی درپاریس با عباس انجام داد این دیدارها نه بدفاع ازملت فلسطین بلکه برای زدن چشمک به جهان سیاست واسرائیل وعربستان وحومه بود که منهم باشما هستم وشاید هم حرفهایی بوسیله عباس به عربستان واسرائیل ردوبدل شد نمیدونم فقط درحد حدس است اگرطرفدار ملت فلسطین بود چرادرجریان پایتختی بیت المقدس سکوت کرد وفقط یک اطلاعیه داد ونوشت فقط درروزنامه های داخل فلسطین منتشر شود یعنی بزبان دیپلماتیک ازعمل ترامپ حمایت کرد این راهم بگویم بنده دومقاله نوشتم که هیچ قداستی برای اماکن مذهبی برسمیت نمیشناسم ودریک مقاله هم بنام بیت المقدس نامی اغشته به خون وجنایت حرفم رازدم وازبیت المقدس هم هیچ دفاعی نمیکنم وان راخشت وگل مثل هرساختمانی میدونم پس داستان بنده دفاع ازاین مسایل نیست سو استفاده ازان است بله رجوی هم مثل هرمدعی انقلابی بودن ازخون ملت فلسطین درشنیع ترین شکل وخائنانه ترین فرم بهره برداری سیاسی کرده وروی خونهای انها راه میرود ودنبال ساختن نردبان ترقی سیاسی اجتماعی خود است صلح حرفی مفت وپوشال است راه حل فلسطین ومنافع انها درمقاومت است شکل ان را خودشون مشخص کنند وشرط بندی رجوی روی عباس شرط بندی روی اسب بازنده است واب درهاون کوبیدن

  علی شیرزاد:اروپا ۲۰۱۸ / ۰۴ / ۲۹

  سئوال کردیم این شلیکها چی است چه خبره گفتند هیچی این صدای شلیک مشقی بابت ترساندن افراد آنها جرعت شلیک واقعی ندارند وغیره بخاطر این است که افراد عقب نشینی کنندو آنها به دستور دولت ایران اشرف رو بگیرندویکسری حرفهای پوشال همیشگی…

  شهادت ، شاهدی از کشتار ۱۹ فروردین۱۳۹۰

  سعدالله سیفی، تیرانا، آلبانی
  لینک به منبع

  این مصاحبه از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است.

  سربی: سلام آقای سیفی بگو ببینم اون روزروز در ۱۹فروردین چی شد و چه اتفاقاتی افتاد وما رو به حال و هوای آن روزها ببر که چرا این اتفاق افتاد،البته اونها ارزش مرده ها از زنده ها برایشان بیشتر است چون مرده خرجی برای آنها ندارد در حالی که زنده ها خرج و مخارج دارند سئوال دارند باید پاسخ بگیرند بفرما شما شروع کنید.

  ضمن عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز

  همانطور که گفتید من سعداله عضو جداشده از مجاهدین هستم که به مدت بیست و شش سال با آنها بودم که بنا به دلایلی که قبلا گفتم جداشدم.

  برسرماجرای ۱۹فروردین قبل از اینکه من صحبتی بکنم شخصا کشتار نا جوانمردانه افراد بی سلاح رو محکوم میکنم وضدانسانی میدونم وبسیار بابت آن متاسف و ناراحتم.

  اما باید دید باعث و بانی این چی وکی بود و چرا؟ در حالیکه واقعا می شد مانع این کشتار شد واین افراد بیگناه کشته نشوند .

  من خودم در صحنه بودم واز یک هفته قبل یعنی روزسیزده بدر شاهد یکسری تحرکات نظامی اشرف ویک سلسله نشست در داخل بودیم ومن میدانستم که اشرف آبستن یک سری اتفاقات نا گوار هست واز آنجا که ما به صفت افراد از دنیای بیرون و اینترنت قطع بودیم خیلی در جریان ریز اخبارها نبودیم .

  سربی: آقای سیفی لطف کنید به دوستان بگوئید تمام وسائلی که اینترنت مصرف میکنند رو قطع کنند چون صدای شما قطع میشود با عرض معذرت دوستان ،شما میدونید این دوستان ما باچه امکانات محدود مثل کامپیوترهای کهنه و اولیه تلاش میکنند داستان غم انگیز زندگی خودشان رو به شما در میان بگذارند.

  آقای سیفی دوستان روی فیس بوک با شما هستند آقایان عیسی رزاقی و کرمی.من از آنها خواهش میکنم اگر امکان داره برنامه رو با دوستان خودشان شیر کنند، من ساکت میشم شما بفرمایید.

  خواهش دارم با عرض پوزش از بیننده های عزیز.

  بله داشتم میگفتم به هر حال ما شاهد ای جریانات بودیم ولی بی اطلاع از اصل موضوع و داستان کشتاری که در راه بود.

  به اف ما گفته شد ( اف ام = بنابر تعریف فرقه رجوی هر ۱۲۰ نفر یک ارتش یا قرارگاه محسوب می شود و سه تا قرارگاه با تمام نیروهایش یک اف ام محسوب می شود .) باید آماده باش است باید برویم مقر خالد که قبلا مال عراقیها بود .دست ما بود چون؟اون زمانها که نیروهای عراقی اطراف اشرف بودن ما هم در بیا بانهای اشرف پراکنده و مستقر در حال شب زنده داری بودیم به هر حال یکان ما عصری قبل از تاریکی هوا رفتیم خالص.

  دیدم تعداد زیادی از نفرات ما در این بیابان بی آب و علف داخل تعدادی چادر و ساختمان مخروبه مستقر هستند .

  فرداش به اف ما گفته شد برویم در ضلع شمال اشرف مستقر شویم آنجا هم محل استقرار تعدادی چادر و بنگال بود ،درست شب هیجده فروردبن من باچند نفر از دوستام پست شب بودیم که من متوجه یکسری سرو صدا و تحرکات در بیرون سیاج اشرف شدم که غیرمعمول بود من رفتم سئوال کردم که داستان ای سرو صدا و تحرکات چی است گفته شد چیز مهمی نیست مربوط به جابجای نیروهای عراقی حفاظت اشرف است.

  در ادامه من دیدم هر لحطه سرو صدا بیشتر و نزدیکتر میشود تا اینکه ساعت چهارصبح از درب ۲۰۰ ارتش عراق وارد اشرف شدند.

  سربی:منظورتان نیروهای عراقی است.بله نیروهای عراقی.

  سربی:شما اونجا سلاح نداشتید و خلع سلاح شده بودید درسته؟

  بله سلاح نداشتیم با وسیله دست ساز مثل تیر کمان وچوب و چماق و غیره ایستاده بودیم !!!!!

  سربی:من خودم دیدم که آنها چطوربا آن خودروهای زره دار چطور آدمها رو زیر میگرفتند مگر می شود با چوب و تیر و کمان وپوست و گوشت و استخوان جلو آهن ایستاد.

  بله درسته همین؟طور بود فیلمهای آن هم هست و مستنده…..

  به هر حال ما دیدیم موضوع جدی تر از این حرفها است،یک دفعه من متوجه شدم ازقسمت ماسرو صدا و آتش زدن لاستیک و غیره شروع شد. با مقداری فاصله از ان محل که مستقر بودیم متوجه شدیم که بعد از تحریکات و شعار وسروصدا البته همراه با کناکت فیزکی صدای شلیکها شروع شد.

  ما سئوال کردیم این شلیکها چی است چه خبره گفتند هیچی این صدای شلیک مشقی بابت ترساندن افراد آنها جرعت شلیک واقعی ندارند وغیره بخاطر این است که افراد عقب نشینی کنندو آنها به دستور دولت ایران اشرف رو بگیرندویکسری حرفهای پوشال همیشگی…..

  سعدالله سیفی ۲۰۱۸ / ۰۴ / ۲۹

  مطالب مرتبط :

  حشمت علوی ، ربات اینترنتی رجوی که وجود خارجی نداشت

   درد دل اشرفی 3 در آلبانی با کربلائی صفدر عادل اعظمی، ایران اینترلینک، چهاردهم ژوئن ۲۰۱۹:… کربلائی صفدر جان، مرا ببخش. آن روز در اشرف وقتی نگهبان ضلع بودم ترا لا به لای جمعیتی که پشت حصار اشرف آمده بودند دیدم. یک لحظه تو را دیدم. دیدم که برایم دست تکان می دادی. یک لحظه خواستم داد بزنم آهای ی ی کربلائی صفدر جانم! منم! پسر مرادعلی ... مطلب کامل

  رمان “اولیس” جیمز حویس،گزارش ابتذال و ملال جامعه بورژوایی.

  موضوع رمان، داستان 18 ساعت شهرگردی،علافی و آوارگی یک یهودی دوبلینی،یعنی جناب "لئوپولد بلوم" است که شبیه ادیسه هومر از ساعت 8 صبح تا بعد از نیمه شب توصیف میشود. آخرین فصل رمان اولیس در قطعه پنلوپ، مونولوگ درونی خانم" مولی بلوم" است که با یک جمله 40000 کلمه ای رکورد روده درازی را در یک رمان غیررئالیستی نشان میدهد.  این رمان بشکل رئالیستی، روزمره گی ... مطلب کامل

  حسن حیرانی: ارتش سایبری مریم پاک رهایی ، مجاهدین خلق (قسمت سوم)

  تقریبا همه نفرات در سازمان حتی آنهایی که در کار فضای مجازی نبودند و کارهای جاری اعم از آشپزخانه یا غیره انجام می دادند حساب توییتر داشتند که هر شب دو ساعت با آن کار کنند و آنطور كه گفته مي شد شليك خودشان را در فضای مجازی به دشمن خدا وخلق داشته باشند. به طور کلي تقریباً میتوان گفت که در کل فرقه رجوی فقط در آلبانی ... مطلب کامل

  حسن حیرانی: ارتش سایبری مریم پاک رهایی ، مجاهدین خلق (قسمت سوم)

  سال ها از این نمایشات مسخره و تهوع آور و ضد ارزش های انسانی و حقوق بشری، گذشت تا این که سال گذشته مجاهدین خلق که سابقاً در عراق و زیر دست صدام حسین شیوه های سوء استفاده را آموخته بودند خواستند از حربه ویلپنت پاریس، استفاده دیگری نیز بکنند باصطلاح هم از توبره و هم از آخور، بخورند و طی مراسم ویلپنت سال گذشته ... مطلب کامل

  حسن حیرانی: ارتش سایبری مریم پاک رهایی ، مجاهدین خلق (قسمت سوم)

  علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژوئن ۲۰۱۹:… ا کنون هم فراخوان میدهیم که گا زهم به لیست این تحریمها اضافه شود و در پایان میگوید  تحریمها امری مبارک برای مردم ایران است و تحریم باعث میشود پول ها برای ملت ایران بماند.  وقتی میگوییم رجوی و عضدانلو دشمن ملت ایران هستند به گزاف وی اوه نمیگوییم .با نمونه هایی که تابحال افشا و بیان کرده ام ... مطلب کامل

  حشمت علوی ، ربات اینترنتی رجوی که وجود خارجی نداشت

  حشمت علوی ، ربات اینترنتی رجوی که وجود خارجی نداشت منابع مختلف، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۹:… صدای آمریکا که از رسانه های وزارت خارجه آمریکا است، از جمله پایگاه‌هایی است که مطالب و مقالات متعددی را به قلم این فردِ فیک می‌توان در آن یافت. طی جستجوی مختصری که در این باره انجام شد، مشخص شده است که ده‌ها مقاله و یادداشت، مشخصاً با محوریت تخریب ... مطلب کامل

  نامه آقای رحمان محمدیان به آقای فیلیپو گراندی رییس کمیساریای عالی پناهندگان

  ما جمعی از اعضای سابق مجاهدین هستیم که بر اساس یک تفاهم نامه بین آمریکا، آلبانی و مجاهدین و با نظارت کمیساریا عالی پناهندگان به آلبان منتقل شدیم. همه ما درعراق با نمایندگان کمیساریا مصاحبه و خواهان اعزام به یک کشور آزاد برای ادامه زندگی بودیم (چیزی که در مجاهدین حتی فکر کردن به آن گناه است)اما برخلاف میل ما و بدون اطلاع ما کشور آلبانی انتخاب شد. ... مطلب کامل

  تحریم زندگی مردم، خواست دائمی مجاهدین خلق!

  دلیل این کار دردرجه ی اول عدم مساعدت مردم برای قدرت گرفتن رجوی از یک طرف ونشان دادن چراغ سبز به جهانخواران است که دشمنی حیوانی نسبت به مردم ایران دارند که درصدد کسب استقلال وشکوفائی کشور خودشان بوده وهستند! حکومت ایران قسمت مهم این درآمد را صرف رفاه مردم میکرد والبته ممکن هم هست که قسمتی ازاین درآمدها- چنانکه درسراسر جهان مرسوم است – صرف لیفت ولیس ... مطلب کامل

  تحریم زندگی مردم، خواست دائمی مجاهدین خلق!

  آلمان تظاهرات فرقه رجوی در برلین را لغو کرد محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۹:… سران فرقۀ رجوی بر آن شدند که این خود نمائی به ادعای از قبل اعلام شده اش! «صدهزار نفری»! سالانه را به صورت تظاهرات در دو کشور اروپائی یعنی  در بلژیک (بروکسل) در تاریخ ۱۵ ژوئن و آلمان (برلین) در تاریخ ۲۲ ژوئن با اختلاف یک هفته از هم ... مطلب کامل

  تحریم زندگی مردم، خواست دائمی مجاهدین خلق!

  اين ها همه ضربات كارى است كه بر پيكره فرسوده اين فرقه تروريستى وارد شده و بيش از پيش تشكيلات آن ها را در باطلاق تناقض و از هم پاشيدگى و فرار اعضاء، قرار مي دهد و آن قدر كه مسعود رجوى فرارى و بزدل، شخصاً پيام داده و سال ٢٠٢١ را سال سرنگونى إعلام كرده است، كسى نيست به اين آغا و خانم مفلوك وبى اعتبار، ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 ايران قلم. محفوظ است.
  marmaris escort - marmaris bayan escort - escort marmaris - marmaris escort bayan -