• ایران قلم:این همه صدام حسین در “جوار خاک میهن” برایتان بشگن زد، به جایی رسیدید که الان از فرنگ برسید؟    :   " بشکن زدن " که چیزی نیست، اگر ترامپ ، با دست های خودش صدام حسین را از قبر در بیاورد و به همراه ترکی فیصل و جولیانی ...
 • محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی در کمای مغزی است    :    حضور مجاهدین خلق در عراق ، چه در اشرف و چه  در لیبرتی ، ظرفی بوده است که توهم اعضا را برای باصطلاح  روشن کردن دوباره موتور ارتش آزادیبخش   دامن ...
 • ایران قلم: سرکار خانم عاصمه جیلانی ! لطفا اشتباه آقای احمد شهید را تکرار نکنید    :   متاسفانه در گذشته آقای احمد شهید از  کانال منابع سازمان مجاهدین تغذیه می شدند، همان های که خود خشونت را تولید می کنند، و خود زندان ، زندانبان و شکنجه گر ...
 • سبحانی: مجاهدین ظرف بی بدیل جغرافیای عراق را جهت استمرار استراتژی خشونت برای همیشه از دست دادند    :   بنابراین جغرافیای عراق ظرف بی بدیلی برای مجاهدین خلق در راستای استمرار استراتژی خشونت و ترور و جنگ مسلحانه بود که مجاهدین خلق با حضور در آلبانی با صدای ...
 • محمد حسین سبحانی:سازمان مجاهدین در “مرداب” یک گام به جلو حرکت کرده است    :   سازمان مجاهدین بعد از سرنگونی صدام حسین باید بها و تاوان سیاسی و تشکیلاتی آغاز مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه را  تمام و کمال می پرداخت، ولی به ...
 • مصاحبه ایران قلم با سبحانی ـ هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است    :   البته من قصد نداشتم که شورشیان فارک را با مجاهدین خلق مقایسه کنم، انچه اشاره کردم درس تاریخی است که سازمان مجاهدین می تواند از عمق نفرت و دوری مردم از ...
 • علی شیرزاد: عملیات داخل، از سرگرم کردن نیرو تا شکنجه و حذف منتقدین

  دو نمونه رابنده شنیدم میگویم حجت زمانی :با من دوست بود وتحت امرمن درانبارغذایی واشپزخانه میامد ومخالف بود وبسیارناراحت اورابداخل فرستادند وموقع برگشت زخمی شده بود رفتن اورابیاورند با یکی ازکسانی که رفته بود صحبت کردم گفت ما رفتیم ودرصحنه به اونزدیک شدیم درحدی که هم ما وهم اوصدای مارا میشنید ولی یک دفعه ازبالا با بیسیم گفتند رژیم منطقه رامحاصره کرده برگردید ومن به فرمانده ام گفتم ما صدای همدیگررا میشنویم وهیچ تحرک رژیم دیده نمیشود بگذارچند دقیقه اورابرداشته برویم که قبول نکرد وما برگشتیم وحجت نمیدانم چی شد که بعدها سازمان علم شنگه ای بخاطرکشته شدن او بپا کرد دو عظیم جهانیان:او قبلا ازفرماندهان بالا وبعد انقلاب ایدئولوژیک درسال ۶۸ خلع رده شده وبه عنوان رزمنده کارمیکرد با هم دوست بودیم ادمی بسیارساده ومهربون بود مدتی بنده تحت فرماندهی او بودم یک تیمی درست کردند به فرماندهی همین عظیم که چهارنفربودند یا شش نفردقیقا یادم نیست اینها همه به نوعی مشگل داربودند کم یازیاد انها به عملیات رفتن وبعد اعلام شد که درخاک عراق رفته اند اب ازچشمه بردارند رژیم که واردخاک عراق شده بود انها رادرکمین انداخته وهمه را به رگباربسته وکشته است بایکی ازنفراتی که برای اوردن انها رفته بودن صحبت کردم گفت انجا کیلومترها ازمرزفاصله دارد وامکان کمین نبود درثانی من نفهمیدم که فرد نظامی وکارکشته ای مثل عظیم چطوری درکمین افتاده انهم درخاک عراق کمین حداقل ازدوطرف یاسه طرف انجام میشود تا کسی درنرود ولی اینها همه ازپشت گلوله خورده بودند انهم ازچند متری امکان ندارد انها متوجه حضورنیروهای رژیم درچند متری خود نشده باشند همه درفاصله نزدیک هم افتاده بودند حجم وکثرت گلوله ها نشان ازان داشت که حجم عظیمی ازاتش درعرض یکی دودقیقه روی انها ریخته شده بود وقتی نیروهای عمل کننده به مرزمیروند همراه انها تا مرزیک تیم حفاظتی میرود چراتیم حفاظت باانها نرفته جای سوال دارد گفتم یعنی نیروی خودی انها رابه رگباربسته گفت نمیدانم ولی من به نحوه کشته شدن انها شک دارم

  عملیات داخل، از سرگرم کردن نیرو تا شکنجه و حذف منتقدین 

   علی شیرزاد فریاد آزادی، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۸ 

  عملیاتهای داخله بنام آ؛ ۷۷یا سرگرم کردن نیرو و وسیله شکنجه روحی وروانی وپاک کردن نیروهای مخالف دردرون تشکیلات؟

  علی شیرزاد، فریاد آزادی
  لینک به منبع

  درسال۷۷ یک دفعه گفته شد وارد آ؛ ۷۷ میشویم یعنی عملیاتهای داخله بخاطراین دوباره مثل سالهای ۶۷قرارگاههای مختلفی درسراسرعراق راه اندازی شد وهدفش رابعدا رجوی کفتارزنده خوار درلابلای حرفهایش اشکارکرد هدف راه اندازی جنگ ایران وعراق بود تابتواند خودرا اززمینگیرشدن دراورده ودوباره خودرااحیا وباتوپ وتانک بارژیم بجنگد ازاینکه راه بازشود بنده خیلی موافق بودم ولی ایا این راه ؛ راه جنگ رابازمیکرد هرگزوبه هیچ عنوان چرابه دودلیل

  یک :همانطورکه درمقاله حنگ ایران وعراق نوشتم بدلیل اینکه عراق ازجنگ چیزی بدست نیاورده بود وازطرف دیگرخیلی چیزها راازدست داده بود برای بیرون امدن ازمخمصه به کویت رفت ودرانجا شکست خورده وتحریم شده بود تمامی سلاحهای شیمیایی وموشکی راازاو گرفته بودند وتوان اقتصادی نداشت کردستان راازعراق جدا کرده بودند مردم عراق جانشون به لب رسیده وزیربارتحریم له شده خیلی ازمردم به علف خوری افتاده بودند

  دو:رژیم خمینی هم همینطوردرمخمصه های زیادی گرفتاربود ومهمترازهمه یک ارتش اموزش دیده باتانک وتوپ درپشت مرزها ایستاده بود زمانی که باسلاحهای سبک لشگرخمینی راجمع میکرد باتانک وتوپ معلوم بود که سرنگونی را باچشم می دید قطعا عقلش راازدست نداده بود که بخاطرچند عملیات درداخل راه ورود این نیرو رابا واردشدن به جنگ بازکند

  به این دودلیل بنده هرگزجنگ دوباره رادرتقدیرنمیدیدم به همین دلیل گزارش نوشته وبا اوردن دلایل گفتم بنده هرگزجنگ دوکشوررادرتقدیرنمی بینم وتاکید کرده وزیراین نوشته برای تاکید ومهم بودن جمله خط کشیدم تا ازدست درنرود (نوشتم که اگرفکرمیکنید این دوکشورباهم میجنگند اشتباه میکنید واین دوکشورهرگزوهرگزبا بودن رژیم خمینی وصدام باهم جنگ نخواهندکرد) درهرصورت عملیاتها شروع وجنگ اعصابها وشکنجه های روحی وروانی وفشارهای کارجسمی وبیخوابی ها شروع شد انهایی که عملیات میرفتند یه طوری وانهایی که درقرارگاهها بودند بیشترزیرفشارها بودند درنشستها که واویلا هرچیزی رابهانه کرده وبنام اینکه بقیه جون میدهند وشمایان مفت خوری میکنید انواع توهینها وتحقیرها رانثاراعضا میکردند شبها تا خوابت میبردصدا میزدند ومیگفتند اطلاعیه امده میرفتیم ودرسالن زدن خمپاره وموشک رااعلام وبعد سخنرانی دورقاب چینها وتعریف وتمجیدهای مجیزگوها دوساعتی میرفت بعد میگفتند بروید وقت نمازاست ونمازراخونده سرکارها بروید وباعملیاتها مسولیت صدبرابرواردشوید این داستان هرشب وازبین بردن ومحروم کردن دوساعت خواب شبانه روزی بود ادمها درحین کار؛ ایستاده ودرحال راه رفتن ورانندگی میخوابیدند وزیرفشارکار۲۴ساعته نه اعصابی مونده بود ونه روحی وروانی تا اینکه یک روزبه مسولم گفتم این چه داستانیست ملت دارند نابود میشوند به انواع واقسام بیماری های روحی وروانی وجسمی گرفتارشده اند چه لزومی داره همه راازخواب بیدارواطلاعیه میخوانید اگه دوساعت دیرتربخونید کفرمیشود یا شرک یا قران غلط میافتد یااسمان بزمین میاید بخدا عرش کبریایی ازاین کارهای شما وفشارهای روحی وجسمی به ملت بلرزه درامده است ایا شما نمی بینید ونمیشنوید که اگربخواهم به نمونه ها اشاره کنم زیاد است بله علاوه برفشارها که کفتارزنده خوار(مسعود رجوی)به نیروها میاورد تاشرایط جنگی رابه انها بقبولاند تا ازوارفتگی دربیاورد عملیاتهای داخله وسیله ای بود برای حذف مخالفین یا خودشون برده ومیکشتند یا انها راوارد میادین مین کرده به کشتن میدادند ویا درانطرف مرزول کردن نیرو تا رفتارمشکوک تارژیم خمینی متوجه ؛ انها رادستگیرویا به رگبارببندد بنده چون درپشتیبانی بودم درحد همین قدرکه ازنیروها شنیدم درجریانش هستم کسانی که خودشون مستقیم درجریان عملیاتها بودند ودیده اند باید بگویند که چند نمونه اش راتابحال گفته اند دو نمونه رابنده شنیدم میگویم

  حجت زمانی :با من دوست بود وتحت امرمن درانبارغذایی واشپزخانه میامد ومخالف بود وبسیارناراحت اورابداخل فرستادند وموقع برگشت زخمی شده بود رفتن اورابیاورند با یکی ازکسانی که رفته بود صحبت کردم گفت ما رفتیم ودرصحنه به اونزدیک شدیم درحدی که هم ما وهم اوصدای مارا میشنید ولی یک دفعه ازبالا با بیسیم گفتند رژیم منطقه رامحاصره کرده برگردید ومن به فرمانده ام گفتم ما صدای همدیگررا میشنویم وهیچ تحرک رژیم دیده نمیشود بگذارچند دقیقه اورابرداشته برویم که قبول نکرد وما برگشتیم وحجت نمیدانم چی شد که بعدها سازمان علم شنگه ای بخاطرکشته شدن او بپا کرد

  دو عظیم جهانیان:او قبلا ازفرماندهان بالا وبعد انقلاب ایدئولوژیک درسال ۶۸ خلع رده شده وبه عنوان رزمنده کارمیکرد با هم دوست بودیم ادمی بسیارساده ومهربون بود مدتی بنده تحت فرماندهی او بودم یک تیمی درست کردند به فرماندهی همین عظیم که چهارنفربودند یا شش نفردقیقا یادم نیست اینها همه به نوعی مشگل داربودند کم یازیاد انها به عملیات رفتن وبعد اعلام شد که درخاک عراق رفته اند اب ازچشمه بردارند رژیم که واردخاک عراق شده بود انها رادرکمین انداخته وهمه را به رگباربسته وکشته است بایکی ازنفراتی که برای اوردن انها رفته بودن صحبت کردم گفت انجا کیلومترها ازمرزفاصله دارد وامکان کمین نبود درثانی من نفهمیدم که فرد نظامی وکارکشته ای مثل عظیم چطوری درکمین افتاده انهم درخاک عراق کمین حداقل ازدوطرف یاسه طرف انجام میشود تا کسی درنرود ولی اینها همه ازپشت گلوله خورده بودند انهم ازچند متری امکان ندارد انها متوجه حضورنیروهای رژیم درچند متری خود نشده باشند همه درفاصله نزدیک هم افتاده بودند حجم وکثرت گلوله ها نشان ازان داشت که حجم عظیمی ازاتش درعرض یکی دودقیقه روی انها ریخته شده بود وقتی نیروهای عمل کننده به مرزمیروند همراه انها تا مرزیک تیم حفاظتی میرود چراتیم حفاظت باانها نرفته جای سوال دارد گفتم یعنی نیروی خودی انها رابه رگباربسته گفت نمیدانم ولی من به نحوه کشته شدن انها شک دارم

  بله این دونمونه رانوشتم تابدانید سازمان چطوری نیروهای مخالف خود را ازسرراه برداشته وحذف میکرد عملیاتها کارکردهای مختلفی برای کفتارزنده خوارداشت وازان برای مطامع خود استفاده میکرد اینهم ازعملیاتهای آ؛۷۷ با شکنجه های روحی وروانی وجسمی وکشته شدن نیروها قطعا یک روزی حقایق برملا خواهد شد شک نکنید

  علی شیرزاد:اروپا ۲۰۱۸ / ۰۱ / ۲۵

  ————————-

  مطالب مرتبط :

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

   رجوی دو هدف را دنبال میکرد . هدف اول این بود که اگر به هر دلیل اتفاقی در عراق افتاد اشرف را از دست ندهد و بقول خودش به کانون استراتژیک نبرد  برگردد،  به این منظور که حکومتی مثل ایاد علاوی و خلاصه کسی که با رژیم ایران سر سازگاری نداشته و مایل به بودن مجاهدین در عراق است بعنوان کارت علیه رژیم . هدف دوم از ... مطلب کامل

  دو قرن سکوت

  عبدالحسین زرین‌کوب در سال ۱۳۰۱ در بروجرد زاده شد و در خانواده بسیار باورمندی رشد کرد. تا کلاس ۱۱ را در زادگاهش خواند و همزمان با پافشاری پدرش فقه و تفسیر قرآن و ادبیات عرب آموخت. ۱۶ ساله بود که به تهران رفت و با اینکه رشته‌اش ادبی نبود با رتبه ممتاز دیپلم ادبی گرفت و در دانشکده حقوق نام‌نویسی کرد ولی باز با پافشاری پدرش به زادگاهش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  در همین راستا بود ک باصرف مبالغ هنگفت و کمک لابی هاش در آلبانی تلاش داشت دولت و پلیس این کشور برخلاف تمایل این دولت را وادار و مجبور کند که آقای احسان بیدی رابعد تحمل بی دلیل یکسال زندان سر به نیست ویا حداقل به شکل فجیعی اخراج کند و بقول خودش از شر آقای بیدی خلاص شود اما با هشیاری دوستان و مقامات آلبانی که با ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  از جمله برنامه‌های ناپلئون، ساخت «آسیاب بادی» است که قرار است برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات ساخته شود. نقشه اولیه این آسیاب توسط اِسنوبال طرح‌ریزی شده بوده و در ابتدا ناپلئون به مخالفت با آن برمی‌خیزد ولی بعدتر با بیرون راندن اِسنوبال، ایده ساخت آن را دوباره پی می‌گیرد اما به دلیل بی‌کفایتی ناپلئون، ساخت آن به شکل مطلوبی پیش نمی‌رود. در پایان، ساخته شدن این ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش ... مطلب کامل

  پرویز حیدرزاده: توطئه شکست خورده فرقه مجاهدین خلق

  اما این که در کمسیون پوشالی خودتان اطلاعیه صادر میکنید باید بگویم تناقضات داخل ان که من دیده ام کم نیست پس بهتر است از ستاد سیاسی خودت بخواهی که یک بار دیگر اطلاعیه خودتان را مروز بکند واز اینجا به شما میگویم اجازه نمیدهم هر غلطی میخواهید در رابطه با خانوده من بکنید و بگوید دست از سرتان برنمیدارم حتی اگر باشدرودر با شما بایستم و در ... مطلب کامل

  «مزرعه حیوانات» هنوز تعطیل نشده است

  چه بسیار فعالان سیاسی دنیا که مردم و جوانان را به خواندن این کتاب تشویق می‌کنند چرا که سمبولیسم شکل‌گرفته در آن فقط حکایت لنین و استالین و تروتسکی نیست و مابه‌ازای ماجراهای آن در بیشتر حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر، واو به واو، تکرار می‌شود؛ داستانِ انگیزش به بهانه «خوابی» که میجر پیر برای حیوانات و مزرعه دیده، گرسنگی (فقر) و خشم ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ... مطلب کامل

  پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

  اواخر فیلم، یک قطار کوچک همراه با یک واگن را نشان می دهد که از خیل مسافران زیاد تنها چهار تن از دست زامبی های خونخوار نجات یافته و به سمت مقصد در حرکتند. این جا نیز مرد خبیث و خودشیفته که تا این زمان تعدادی و از جمله راننده قطار را قربانی زنده ماندن خود کرده بود به ویروس آلوده شده و قرار بود تا آخرین ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است.

  مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان می باشد

  تمام حقوق این سایت برای © 2020 ايران قلم. محفوظ است.